β-葡聚糖对鱼类免疫调节作用的研究进展

许冰莹, 邵庆均

2019, Vol. 31 (7) : 2971-2980.

PDF(1765 KB)
PDF(1765 KB)
动物营养学报 ›› 2019, Vol. 31 ›› Issue (7) : 2971-2980. DOI: 10.3969/j.issn.1006-267x.2019.07.005
综述 Review

β-葡聚糖对鱼类免疫调节作用的研究进展

    {{javascript:window.custom_author_cn_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_CN}}
作者信息 +

Research Progress in Immune Regulation Effect of β-Glucans on Fish

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

本文亮点

{{article.keyPoints_cn}}

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

摘要

{{article.zhaiyao_cn}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

关键词

Key words

本文二维码

引用本文

导出引用
{{article.zuoZheCn_L}}. {{article.title_cn}}. {{journal.qiKanMingCheng_CN}}. 2019, 31(7): 2971-2980 https://doi.org/10.3969/j.issn.1006-267x.2019.07.005
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}. 2019, 31(7): 2971-2980 https://doi.org/10.3969/j.issn.1006-267x.2019.07.005

参考文献

参考文献

{{article.reference}}

基金

版权

{{article.copyrightStatement_cn}}
{{article.copyrightLicense_cn}}
PDF(1765 KB)

Accesses

Citation

Detail

段落导航
相关文章

/