α-硫辛酸、酵母铬对热应激绵羊生长性能、血浆生化指标及营养物质消化利用的影响

毛亚芳, 杨改青, 王林枫, 付彤, 廉红霞, 张立阳, 高腾云, 李明

2020, Vol. 32 (9) : 4212-4221.

PDF(1379 KB)
PDF(1379 KB)
动物营养学报 ›› 2020, Vol. 32 ›› Issue (9) : 4212-4221. DOI: 10.3969/j.issn.1006-267x.2020.09.031
反刍与草食动物营养与饲料 RUMINANT AND HERBIVORE NUTRITION AND FEED

α-硫辛酸、酵母铬对热应激绵羊生长性能、血浆生化指标及营养物质消化利用的影响

    {{javascript:window.custom_author_cn_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_CN}}
作者信息 +

Effects of α-Lipoic Acid and Yeast Chromium on Growth Performance, Plasma Biochemical Indexes and Nutrient Digestion and Utilization of Sheep under Heat Stress

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

本文亮点

{{article.keyPoints_cn}}

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

摘要

{{article.zhaiyao_cn}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

关键词

Key words

本文二维码

引用本文

导出引用
{{article.zuoZheCn_L}}. {{article.title_cn}}. {{journal.qiKanMingCheng_CN}}. 2020, 32(9): 4212-4221 https://doi.org/10.3969/j.issn.1006-267x.2020.09.031
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}. 2020, 32(9): 4212-4221 https://doi.org/10.3969/j.issn.1006-267x.2020.09.031

参考文献

参考文献

{{article.reference}}

基金

版权

{{article.copyrightStatement_cn}}
{{article.copyrightLicense_cn}}
PDF(1379 KB)

Accesses

Citation

Detail

段落导航
相关文章

/