Leucine:Regulation on Fat Metabolism in Mammals
CHEN Hao, MAO Xiangbing, CHEN Daiwen, YU bing, TANG jun
Chinese Journal of Animal Nutrition . 2014, (7): 1723 -1727 .  DOI: 10.3969/j.issn.1006-267x.2014.07.002