Effects of Dietary Fat Level on Reproduction Performance, Nutrient Digestibility, Nitrogen Metabolism and Postpartum Weight of Blue Fox at the Period of Reproduction
ZHANG Tietao, WANG Zhuo, GUO Qiang, LIU Zhi, GAO Xiuhua, YANG Fuhe, LI Guangyu, YANG Yahan
Chinese Journal of Animal Nutrition . 2014, (7): 1848 -1855 .  DOI: 10.3969/j.issn.1006-267x.2014.07.017