Cecropin:Effects on Growth Performance, Non-Specific Immunity and Disease Resistance of Triploid Crucian Carp
WANG Zirui, QIAO Shiyan, LI Bo, RUAN Jiming, WEI Lili, YANG Zhuqing
Chinese Journal of Animal Nutrition . 2014, (7): 1856 -1863 .  DOI: 10.3969/j.issn.1006-267x.2014.07.018