Dietary Lysine Requirement of Grow-Up Gibel Carp (Carassiusauratus gibeilo)
WANG Xin, XUE Min, WANG Jia, ZHENG Yinhua, WU Xiufeng, HAN Fang, WU Lixin
Chinese Journal of Animal Nutrition . 2014, (7): 1864 -1872 .  DOI: 10.3969/j.issn.1006-267x.2014.07.019