Effects of Dietary Soybean Meal Content on Hepatopancreas Structure and Function of Grass Carp (Ctenopharyngodon idellus)
CHEN Kequan, YE Yuantu, CAI Chunfang, HUANG Yuwei, LIU Hanchao, GONG Zhi, WU Tao, ZHANG Baotong, XIAO Peizhen
Chinese Journal of Animal Nutrition . 2014, (7): 1873 -1879 .  DOI: 10.3969/j.issn.1006-267x.2014.07.020