Effects of Cysteamine Hydrochloride on Performance and Serum Hormone Levels of Lactating Dairy Cows
YANG Hongbo, LIU Hong, CHEN Yinyue, CHEN Zhiyuan, MA Tingting, YU Tongshui, LIU Zhengxu, ZHAO Guoqi
Chinese Journal of Animal Nutrition . 2014, (7): 1975 -1980 .  DOI: 10.3969/j.issn.1006-267x.2014.07.032