Effects of Zinc Sulfate on Feed Intake and Growth of Growing Pigs
SUN Renjie, HAN Xiao, CUI Huawei, WANG Kunkun, WANG Yongxia
Chinese Journal of Animal Nutrition . 2014, (7): 1925 -1934 .  DOI: 10.3969/j.issn.1006-267x.2014.07.026